Akronüümid

AFAIK
As Far As I Know
podľa toho, čo ja viem
AFK
Away From Keyboard
preč od klávesnice
AKA
Also Know As
známy tiež ako
AAR
Against All Risks
proti všetkým rizikám
ASAP
As Soon As Possible
tak skoro ako je možné, čo najskôr
A/S/L
Age/Sex/Location
vek/pohlavie/miesto pobytu
ATM
At The Moment
momentálne
ATYS
Anything You Say
čokoľvek čo povieš
AWOL
Absence Without Leave
odchod bez povolenia
BAS
Be A Sportsman
buď športovec /chovaj sa čestne
BB
Bye Bye
čau čau
BBFN
Bye Bye For Now
zatiaľ ahoj
BBIAB
Be Back In A Bit
za chvíľu som späť
BBL
Be Back Later
vrátim sa neskôr
BFI
Brute Force and Ignorance
surovosť a ignorancia
BFN/B4N
Bye For Now
zatiaľ čau
BG
BackGround
pozadie
BIFF
Biff
príliš aktívny užívateľ, nováčik
BION
Believe It Or Not
ver či never
BOLTOP
Better On Lips Than On Paper
lepší na pery ako na list
BQ
Beyond Question
nesporný
BRB
Be Right Back
hneď som späť
BRGDS
Best Regards
srdečný pozdrav
BTW
By The Way
mimochodom
B4
Before
predtým, skôr
CAD
Control-Alternate-Delete
CTRL+ALT+DEL
CAD
Computer Aided Design
počítačový dizajn
CFD
Call For Discussion
výzva k diskusii
CFV
Call For Vote
výzva k hlasovaniu
CITA
Caught In The Act
chytení pri čine
CoB
Chairman Of Board
predseda výboru
CoC
Chairman Of Council
predseda rady
CRB
Come Right Back
nikde sa nezastavuj
CUA
Commonly Used Acronym
bežne užívaný akronym
CUL, CUL8R
See You Later
uvidíme se neskôr
CYA
See YA
uvidíme sa
CYL
See You Later
uvidíme se neskôr
DLTM
Don't Lie To Me
neklam mi
DND
Do Not Disturb
neušiť
DOM
Dirty Old Man
starý úchyl
DWB
Dont Write Back
neodpisuj
FCFS
First Come, First Served
kto skôr príde, ten skôr melie
FDROTFL
Falling Down Rolling On The Floor Laughing
padám a váľam sa smiechom na zemi
FITB
Fill In The Blanks
domyslite si, čo som neuviedol
FMPOV
From My Point Of View
z môjho uhla pohľadu
FOAF
Friend Of A Friend
priateľ priateľa
FOD
Finger Of Death
dotyk smrti
FOTCL
Falling Off The Chair Laughing
padám z kresla smiechom
FTF, F2F
Face To Face
tvárou v tvár
FUBAR
Fixed Up Beyond All Recognition
upravený/opravený na nepoznanie
FUD
Fear, Uncertainty and Doubt
strach, neistota a pochybnosti
FWIW
For What It's Worth
za toľko, koľko je hodné
FYA
For Your Amusement
pre tvoju zábavu
FYI
For Your Information
pre tvoju informáciu
G
Grin
široký úsmev/úškľabok
GA
Go Ahead
pokračuj
GD&R
Grinning, Ducking & Running
vyškierať sa, prikrčiť sa a zdrhnúť
GFN
Gone For Now
musím už ísť
GG
Great Game
dobrá hra
GIGO
Garbage In, Garbage Out
odpadky dnu, odpadky von
GIWIST
Gee I Wish I'd Said That oh
bodaj by som to ja bol povedal
GL&HF
Good Luck & Have Fun
veľa šťastia a príjemnú zábavu
GLP
Good Luck Partner
veľa šťastia partner (v hrách)
GOMY
Get Out of My Way
choď mi z cesty
GOWI
Go On With It
pokračuj v tom ďalej
HHOJ
Ha Ha Only Joking
ha ha iba vtipkujem
HHOK
Ha Ha Only Kidding
ha ha iba vtipy
HHOS
Ha Ha Only Serious
ha ha iba vážne
HLAYK
Here's Looking At You Kid
som tu a dívam sa na teba
HSIK
How Should I Know
ako to mám vedieť
HTH
Hope That Helps
dúfam, že to pomôže
HWMBO
He, Who Must Be Obeyed
ten, ktorého je nutné poslúchnuť
H!WYM
Hey! Watch your mouth!
dávaj si pozor na hubu!
IAE
In Any Event
v každom prípade
IANAL
I Am Not A Lawyer
nie som právnik
IC
I See
rozumiem
ICOCBW
I Could Of Course Be Wrong
samozrejme, môžem sa mýliť
IHNI
I Have No Idea
vôbec netuším/vôbec neviem
ILY
I Love You
milujem ťa
IMAO
In My Arrogant Opinion
podľa mojej arogantnej mienky
IMCO
In My Considered Opinion
podľa mojej zváženej/prehodnotenej mienky
IMHO
In My Humble Opinion
podľa mojej skromnej mienky
IMNSHO
In My Not So Humble Opinion
podľa môjho nie tak skromného názoru
IMO
In My Opinion
podľa mojej mienky
IOW
In Other Words
inak povedané
IWBNI
It Would Be Nice If
bolo by to pekné, keby
JAM
Just A Minute
moment
JFYI
Just For Your Information
len pre tvoju informáciu
JOOTT
Just One Of Those Things
iba jedna z týchto vecí
JSNM
Just Stark Naked Magic
je to proste jasne kúzlo
KMP
Keep Me Posted
priebežne ma informuj
KTP
Keep This Private
nechaj si to pre seba
LMK, LMN
Let Me Know
daj mi vedieť
LOL
Laughing Out Loud
hlasno sa smejem
LTNC
Long Time No See!
dlho sme sa nevideli
L8R
Later
neskôr
MEGO
My Eyes Glaze Over
prebehnuté očami
MHOTY
My Hat's Off To You
klobúk dolu
MOF
Matter Of Factly
v skutočnosti/vlastne
MOM
Moment
moment
MORF
Male OR Female
muž alebo žena
MSG
MesSaGe
správa
MTW
Mum's The Word
o tom ani muk
MYOB
Mind Your Own Business
staraj sa o seba
N/A
Not Available
nie je k dispozícii
NBD
No Big Deal
žiadny problém
NHOH
Never Heard Of Him/Her
nikdy som o ňom nepočul
NM
Never Mind
nič sa nestalo
NOYB
None Of Your Business
nič pre teba, toto nie je tvoja starosť
NP
No Problem
bez problémov
NRN
No Reply Necessary
odpoveď nie je potrebná
O
Over (to you)
prepínam (na teba)
OBJ
OBligatory Joke
povinný vtip
OBTW
Oh, By The Way
och, mimochodom
OGIMA
Oh, God Its Monday Again
bože, zase pondelok
OIC
Oh, I See
aha!
OL
Old Lady
stará žena
OM
Old Man
starý muž
OMG
Oh, My God!
ach môj bože!
OO
Over and Out
končím
ORN
Oh, Really Now
oh, skutočne
OT
Off Topic
mimo témy, od veci
OTL
Out To Lunch
som na obede
OTOH
On The Other Hand
v opačnom prípade/na druhej strane/inak
OTR
Off The Record
mimo záznamu
OTT
Over The Top
cez kopec/za vodou
OTTH
On The Third Hand
na tretiu stranu
PASII
Put A Sock In It
drž hubu
PAW
Parents Are Watching
rodičia sledujú
PEBKAC
Problem Exists Between Keyboard And Chair
problém je medzi klávesnicou a stoličkou
PLS
Please
prosím
PMJI
Pardon Me For Jumping In
prepáčte, že vám do toho skáčem
PM
Preventive Maintenance
preventívna údržba
PMFJI
Pardon Me For Jumping In
ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
POM
Phase Of the Moon
fáza mesiaca
POV
Point Of View
uhol pohľadu
QD
Quiet Down
sklapni
RE
RE-hello (hello again)
zavolaj znovu
RFD
Request For Discussion
žiadosť o diskusiu
RGRDS
ReGaRDS
s pozdravom
RL
Real Life
skutočný život
RNA
Ringing, No Answer
zvoní, žiadna odpoveď
ROFL
Rolling On Floor Laughing
váľajúc sa po zemi od smiechu
ROTM
Right On The Money
presne
ROTFL
Rolling On The Floor Laughing
váľajúc sa po zemi od smiechu
RSN
Real Soon Now
už za chvíľu, vážne!! (myslené aj ironicky)
RTFAQ
Read The FAQ
prečítaj si FAQ
RUD
Raw, Unadulterated Dumbness
surová, nefalšovaná hlúposť
RUMOF
Are You Male Or Female?
si muž alebo žena?
RUOK?
Are you OK?
si v poriadku?
SAI
So As I
tak ako ja/ako aj ja
SCNR
Sorry, Could Not Resist
pardon, nemohol som odolať
SIG
Special Interest Group
špeciálna záujmová skupina
SITD
Still In The Dark
stále ti to nie je jasné
SL
Section Leader
vedúci oddelenia
SO
So Other...
ďalšie informácie...
SO
Significant Other
ďalší(ia) významný(á)
SOY
Shame On You
hanbi sa
SRY
SorRY
prepáč
SUP
What's UP?
čo sa deje?
SWAK
Sealed with a kiss
spečatené bozkom
SWEIN
So What Else Is New?
tak čo je ešte nového?
SYSOP
SYStems OPerator
systémový operátor
TA
Thanks Again
ešte raz, vďaka
TAFN
That's All For Now
to je zatiaľ všetko
TANJ
There Ain't No Justice
nie je tam žiadna spravodlivosť
TANSTAAFL
There Ain't No Such Thing As A Free Lunch
veci ako obed zadarmo neexistujú/nič nie je zadarmo
TGIF
Thank God Its Friday
vďaka bohu, je piatok
TIA
Thanks In Advance
vďaka vopred
TIC
Tongue In Cheek
(hovoriť) len tak, nehovoriť úprimne
TLA
Three Letter Acronym
trojpísmenkový akronym
TNX/THX
ThaNKS
vďaka
TNX1.0E6
ThaNKS a million
milionkrát dik
TNX1M
ThaNKS a million
milionkrát dik
TTBOMK
To The Best Of My Knowledge
k mojim najlepším znalostiam
TTFN
Ta Ta For Now
zatiaľ pa, pa
TTUL
Talk To yoU Later
pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
TTYL
Talk To You Later
pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
TYVM
Thank You Very Much
veľmi vám ďakujem
UOK?
are YOU OK?
si ok?
U2
You Too
ty tiež
WOA
Work Of Art
umelecké dielo
WOL
Win Or Lose
vyhraj alebo prehraj
WRT
With Respect To
s ohľadom na
WTH
What The Hell
čo do čerta/čo do pekla
WTHIT
What The Hell Is This
čo do pekla je toto?!
WU
What's Up?
čo sa deje?
WWYL
When Will You Learn
kedy sa to už naučíš?
WYSIWYG
What You See Is What You Get
čo vidíš, to dostaneš
W84ME
Wait for ME
počkaj na mňa
XMAS
Christmas
Vianoce
XYL
Ex Young Lady
bývalá mladá žena
YA
Yet Another
ešte ďalší
YABA
Yet Another Bloody Acronym
ešte ďalší prekliaty akronym
YABSA
Yet Another Bloody Stupid Acronym
ešte ďalší prekliaty, hlúpy akronym
YAFIYGI
You Asked For It, You Got It
dostal si, čo si chcel, na čo si sa pýtal
YAOTM
Yet Another Off-Topic Message
ďalšia správa mimo témy
YBS
Youll Be Sorry
to oľutuješ
YD
You're Dead
si mŕtvy
YG
Young Gentleman
mladý gentleman
YGWYPF
You Get What You Pay For
dostaneš, čo zaplatíš
YHM
You Have Mail
prišiel ti mail
YL
Young Lady
mladá žena
YM
Young Man
mladý muž
YW
You're Welcome
nemáš za čo
4U
For You
tebe/pre teba
2U
To You
tebe